วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใฃ้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม. 4 ช่วงซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม. 4 ช่วงบ้านนายบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 จุดบ้านนายถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600 watts) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดลอกหนองครก (ขุดแต่งขอบหนอง) บ้านสุขประเสริฐ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกหนองครก (ขุดแต่งขอบหนอง) บ้านสุขประเสริฐ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 ทางหลวงชนบท เข้าวัดป่าเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 เส้นวัดป่าเทพนิมิต ข้างนานางอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest