วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำพ่นตราเครื่องหมายอบต.ติดใส่ยานพาหนะ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาวางท่อ คสล. ระบายน้ำ หมู่ 1 ซอยข้างบ้านธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.พ. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ ตามโครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลนากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 4 บ้านต้าย ช่วงซอย 1 ถึงบ้านนายเต่า ทำเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 4 บ้านต้าย ช่วงซอย 1 ถึงบ้านนายเต่า ทำเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest