วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 6 (นายบัวโฮม-นางแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 6 (นายบัวโฮม-นางแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทรายเพื่อบรรจุกระสอบและกระสอบปุ๋ยบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนากั้งพัฒนา(บ้านท่ากลิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถุงยังชีพ น้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัย/สำหรับประจำจุดบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนแผ่นครัช รถทะเบียน บก 5896 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ร. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
24 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างศาลาพักลานตากข้าวบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างศาลาพักลานตากข้าวบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างศาลาพักลานตากข้าวบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างศาลาพักลานตากข้าวบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest