ชื่อ
: นางณิชกุล ยนต์พันธ์
ตำแหน่ง
: รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง
โทรศัพท์
: 09-1863-0795