ชื่อ
: นางธินิญา พงษ์ญาติ
ตำแหน่ง
: จพง.ธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: 09-5647-0020