ชื่อ
: นางพนารัตน์ ประวิเศษ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
: 09-5196-8163