ชื่อ
: นางสาวจีรฉัตร สารวรรณ์
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง
โทรศัพท์
: 082-836-8145