ชื่อ
: นายชาญ ตราทอง
ตำแหน่ง
: คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทรศัพท์
: