ชื่อ
: นางธินิญา พงษ์ญาติ
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: