ชื่อ
: นายสุริยันตร์ ชานุบาล
ตำแหน่ง
: ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านสุขประเสริฐ
โทรศัพท์
: 065-6510865