ชื่อ
: นางโอภาส แก้วทำ
ตำแหน่ง
: ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านต้าย
โทรศัพท์
: 085-8534960