ชื่อ
: นายกมล พลภักดี
ตำแหน่ง
: ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง
โทรศัพท์
: 093-4351294