ชื่อ
: นายวาทิพย์ คงทัน
ตำแหน่ง
: ผู้ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
โทรศัพท์
: 086-2218556