ชื่อ
: นายอนุตรา อุตะมะยาน
ตำแหน่ง
: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์
: