ชื่อ
: นายพิชิตชัย สุวรรณรอด
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์
: