ชื่อ
: นางณิชกุล ยนต์พันธ์
ตำแหน่ง
: รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: 09-1863-0795