thumbs
นางณิชกุล ยนต์พันธ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
09-1863-0795
thumbs
นางรัตนา ศรีภูธร
ครู

thumbs
นางสาววิยะดา เวชวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวพัชรินทร์ คำแพงเมือง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

thumbs
นางสาวศุภิสรา คงทัน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

thumbs
นางสาวนันทิยา ฝ่ายอากาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

thumbs
นางสาวชุติมา สิมมะณี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

thumbs
นางสาวปิยภัทร พลวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

thumbs
นางวันวิวาห์ ศรีประสงค์
คนครัว

thumbs
นางติ๋ม กลิ่นแก้วณรงค์
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวมุกวดี เยาวรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest