thumbs
นางธินิญา พงษ์ญาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นางสาวหงษ์ฟ้า อินไชยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

thumbs
นางธินิญา พงษ์ญาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายวิชญ์สิทธิ์ เมืองจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาววิภา อุ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

thumbs
นายพุธ พระโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายชัยรัตน์ สิงห์เสน
คนสวน

thumbs
นายบุญรอด สารัตน์
นักการภารโรง

thumbs
นายชาญ ตราทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ

thumbs
นางสาวบุญสถิต พินทา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายเกรียงไกร โคตรสมบัติ
พนักงานขับรถขยะ

thumbs
นายยอดรัก พลชัยยา
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นางสาวณัฐยา ภูมิไทยสงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายชงค์ พลชัยยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายสันติ ไชยชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest