thumbs
นางสาวจีรฉัตร สารวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง
082-836-8145
thumbs
นางณิชกุล ยนต์พันธ์
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง
09-1863-0795
thumbs
นางธินิญา พงษ์ญาติ
จพง.ธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
09-5647-0020
thumbs
นางพนารัตน์ ประวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
09-5196-8163
thumbs
นายสุริยา ชานุบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-5450-8872
thumbs
นางณิชกุล ยนต์พันธ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
09-1863-0795
thumbs
นายอนุตรา อุตะมะยาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
08-0190-3900

Share on Line
Share on Pinterest