องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

 

saraban@nakang.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

 

**** **** **** **** **** **** **** ****

 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

นางธินิญา พงษ์ญาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 0-4249-0551นางสาวหงษ์ฟ้า อินไชยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-4249-0551

นางสาววิภา อุ่นคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ 0-4249-0551

 

Share on Line
Share on Pinterest