การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างการบริหารงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร 

O3 อำนาจหน้าที่

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนู ภารกิจอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ ,

จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูบริการประชาชน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยในเมนูบริการประชาชน , จุดที่ 2 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาใต้ภาพปลัด แสดงกกระดานกระทู้(ถาม-ตอบ) ตามลิงก์ 2
O9 Social Network

คลิก

คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ แสดงรายงานดารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามลิงก์ 3
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิก

คลิก 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงโครงการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการและคุณภาะการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามลิงก์ 3

O17 E-Service

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน1.แสดง Banner E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพนายกและปลัด เพื่อให้บริการประชาชนด้วยระบบสมาชิกานบริการออนไลน์จองคิวใช้บริการออนไลน์   http://nakang.go.th/public/texteditor/data/index/menu/653 กระดานกระทุู้ (ถาม-ตอบ)  http://nakang.go.th/public/webboard/data/index/menu/329   รองเรียนร้องทุกข์(เรื่องทั่วไป)  http://nakang.go.th/public/contact/data/index/menu/509   ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ  http://nakang.go.th/public/texteditor/data/index/menu/655  ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับ้งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  http://nakang.go.th/public/texteditor/data/index/menu/657

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่1 ย่อยอยู่ในเมนูข้อบัญญัติ/คำสั่ง ชื่อเมนูข้อบัญญัติงบประมาณ

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน แสดง รายงานงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เเดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เผยแพร่อยู่ในเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบโครงการตามลิงก์ 2 และ 3
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศง 2563 ตามลิงก์ 3

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

คลิก

หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนตามลิงก์ 3)

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 ย่อยในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต ,

จุดที่ 2 แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริตเลื่อนลงมาด้านล่างจะอยู่ตรงกลาง ข้างบนจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ ข้างบน block Facebook

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์  แสดงโครงการที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามลิงก์ 3
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกของเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน เลือกรายการชื่อ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตามลิงก์ 3)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ แสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิก

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนงาน ชื่อเมนูแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการมุจริต พ.ศ. 2564 ตามลิงก์ 3
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน แสดงรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน ตามลิงก์ 3
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

คลิก

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คลิก

คลิก

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงรายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest