การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1144

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

https://nakang.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180

O3 อำนาจหน้าที่
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1224

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1764/menu/1196/page/1/catid/3

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1623

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1684

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1554

 
O8 Q&A 
 

http://nakang.go.th/public/

 

https://nakang.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน
2.แสดง Banner Menu กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพปลัด

O9 Social Network
 

http://nakang.go.th/public/

 

https://www.facebook.com/tinglynakang/

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
1.แสดง Banner link Facebook สีน้ำเงิน ส่วนของเนื้อหา (Page Body) บนภาพนายกและปลัด
2.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1761/menu/1196/page/1/catid/1

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1892/menu/1589/page/1

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1890/menu/1589/page/1

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1573

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1611

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1595

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1896/menu/1589/page/1

O17 E-Service
 

http://nakang.go.th/public/

 

https://eservice.nakang.go.th/public/oss/data/list

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Banner E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพนายกและปลัด เพื่อให้บริการประชาชนด้วยระบบสมาชิก

 

งานบริการออนไลน์

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูงานบริการออนไลน์ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/98/menu/1202

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1887/menu/1202/page/1/catid/14

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/98/menu/1202

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1585

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1236

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1238

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1818/menu/1238/page/1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1741/menu/1573/page/1

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://nakang.go.th/public/

 

https://nakang.go.th/public/complaintnew/data/index/menu/460

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูร้องเรียนทุจริต เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน
2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนทุจริต ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1896/menu/1589/page/1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://nakang.go.th/public/

 

https://nakang.go.th/public/hearing/data/index/menu/1680

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Banner Menu ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1593

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

https://nakang.go.th/public/list/data/index/menu/1568

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1862/menu/1559/page/2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1889/menu/1589/page/1

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1889/menu/1589/page/1

 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1742/menu/1573/page/1

 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1829/menu/1554/page/2

 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1831/menu/1554/page/2

 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1830/menu/1554/page/2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/92/menu/1570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1769/menu/1196/page/1/catid/5

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1894/menu/1589/page/1

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

https://nakang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196/

 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1895/menu/1589/page/1

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1776/menu/1196/page/1/catid/7

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

https://nakang.go.th/public/list/data/detail/id/1775/menu/1196/page/1/catid/7

Share on Line
Share on Pinterest