วิสัยทัศน์
“สุขภาพดี  มีความรอบรู้  เชิดชูวัฒนธรรม  เกษตรกรรมก้าวหน้า  พัฒนาสังคม”

  พันธกิจ
     1.ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.ส่งเสริมงานด้านก้านศึกษาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
     3.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่น และสามัคคี
     5.สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 

Share on Line
Share on Pinterest