กองสวัสดิการสังคม
  มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
1. งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ดังนี้

 • งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
 • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
 • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน
 • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
 • งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท
 • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดังนี้

 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 • งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง
 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้

 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
 • งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ดังนี้

 • งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
 • งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest