โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตำบลนากั้ง ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำขนมไทย

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตำบลนากั้ง ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำขนมไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ให้กับสตรีในเขตพื้นที่ตำบลนากั้ง เพื่อใช้เป็นความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Share on Line
Share on Pinterest