โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ (Covid19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ (Covid19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม คือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนากั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ และสามารถทำหน้ากากผ้า ในการป้องกันตนเองได้ 

Share on Line
Share on Pinterest