โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เวทีประชาคมระดับตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เวทีประชาคมระดับตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

 

                                                           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564               

          โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เวทีประชาคมระดับตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

          องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากั้ง ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนากั้ง จำนวน 7 หมู่บ้าน /หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง

2) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

4) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน / โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 อย่างมีประสิทธิภาพ

5) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

Share on Line
Share on Pinterest