โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564
     องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้งได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยมีนางสาวจีรฉัตร สารวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้งเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริกาประชาชนดีเด่น มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการดีเด่น คือ นางสาวหงษ์ฟ้า อินไชยาตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 

Share on Line
Share on Pinterest