โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

                                                        วันที่ 1 มีนาคม 2564

                 องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้งได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นางสาวจีรฉัตร  สารวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนจำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง ดำเนินกิจกรรม ภายใต้แนวคิดร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง

Share on Line
Share on Pinterest