ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibding)

Share on Line
Share on Pinterest