ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยบักตอน หมู่ 2 บ้านหนองบัว สายห้วยบักตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibding)

Share on Line
Share on Pinterest