ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ากลิ้ง สายดอนกำ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest